July 04 2016

Windmolens in Limburg: Oog voor natuur en landschap

E Windpark Egchelse Heide windmolensWindmlen zoekgebeiden NMF Limburg

Volgens afspraken tussen Provincie Limburg en het Rijk moet Limburg in 2020 minimaal 95,5 MW aan windvermogen gerealiseerd hebben. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 30 tot 35 molens. Niet alle locaties zijn vanuit oogpunt van natuur en landschap echter even geschikt. Windmolens kunnen aanzienlijke effecten hebben op vogels en vleermuizen en kunnen een enorme landschappelijke impact hebben.

Uitsluitingsgebied windmolens

Concreet dienen volgens de NMF Limburg de goudgroene zones, 200 meter rondom alle rivieren, kanalen en grote beken, de belangrijkste trekroutes van vogels en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg vanuit oogpunt van natuur en landschap op voorhand te worden uitgesloten van plaatsing van windmolens. Deze standpunten zijn gebaseerd op onderzoek van SOVON dat in opdracht van Vogelbescherming Nederland is uitgevoerd, de in Europees verband opgestelde richtlijnen voor windmolens en vleermuizen (EUROBATS), literatuuronderzoek naar de voor vleermuizen uit te sluiten gebieden in Limburg en het Landschapsadvies Windenergie Limburg dat ten behoeve van het POL 2014 is opgesteld in opdracht van Provincie Limburg.

Minder geschikte gebieden voor windmolens

NMF Limburg is ook van mening dat de in het Provinciaal Natuurbeheerplan aangewezen akkervogelgebieden, alsook de zilvergroene natuurzone, in beginsel minder geschikt zijn voor windturbines vanwege de mogelijke effecten op natuur. Daarnaast is de plaatsing van een windmolen in een zone van 500 m rondom Natura 2000-gebieden in principe ook niet wenselijk. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn aanvullend de bronsgroene landschapszone en de rivier- en beekdalen als minder geschikt te beschouwen. Vanwege het landschappelijke effect zouden windturbines ook zoveel mogelijk geconcentreerd moeten worden. NMF Limburg is van mening dat daarom vooralsnog alleen locaties in aanmerking zouden mogen komen als er minimaal 3 turbines geplaatst kunnen worden.

Betrokkenheid omwonenden

NMF Limburg acht het essentieel dat bij het zoeken naar geschikte locaties voor de plaatsing van windmolens naar voldoende draagvlak vanuit de omgeving wordt gezocht. Mensen zijn vaak voorstander van windenergie tot men geconfronteerd wordt met concrete plannen voor windturbines in de eigen omgeving. Dan zakt de acceptatie en groeit het verzet. Vrees voor overlast (geluid, slagschaduw) en aantasting van het landschap spelen hierbij vaak een doorslaggevende rol. Daarnaast is er vaak sprake van een ongelijke verdeling van de lusten en de lasten. Zo kan het zijn dat de omwonenden alleen de lasten hebben, terwijl de lusten naar enkele initiatiefnemers gaan. Cruciaal in het verkrijgen van draagvlak is dat omwonenden van begin af aan betrokken worden bij het planproces en meer burgers mede-eigenaar worden van windturbines en zo kunnen profiteren van de opbrengsten.

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is de provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij bundelt alle krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken. Gelet op deze missie heeft NMF Limburg ten aanzien van windenergie een dubbel doel; enerzijds het stimuleren van de plaatsing van windturbines en anderzijds ervoor waken dat deze turbines niet ten koste gaan van natuur en landschap.

Laat een bericht achter